CeskyEnglish

 

 


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 503/2007

ze dne 8. května 2007

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pohořelický kapr (CHOP) – Žatecký chmel (CHOP) – Pomme du Limousin (CHOP) – Tome des Bauges (CHOP))


KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

(1) Žádost České republiky o zápis dvou názvů „Pohořelický kapr“ a „Žatecký chmel“ a žádost Francie o zápis dvou názvů „Pomme du Limousin“ a „Tome des Bauges“ byly v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2) Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 510/2006, mohou být uvedené názvy zapsány do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“,


PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Názvy uvedené v příloze tohoto nařízení se zapíší.

Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.


V Bruselu dne 8. května 2007.

Za Komisi Mariann
FISCHER BOEL
členka Komise


(1) Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1).
(2) Úř. věst. C 202, 25.8.2006, s. 2 (Pohořelický kapr); Úř. věst. C 204, 26.8.2006, s. 30 (Žatecký chmel); Úř. věst. C 204, 26.8.2006, s. 26 (Pomme du Limousin); Úř. věst. C 211, 2.9.2006, s. 8 (Tome des Bauges).


PŘÍLOHA
Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy
Třída 1.3 – Sýry
FRANCIE - Tome des Bauges (CHOP).
Třída 1.6 – Ovoce, zelenina a obiloviny v nezměněném stavu nebo zpracované
FRANCIE - Pomme du Limousin (CHOP).
Třída 1.7 – Čerstvé ryby a výrobky z nich získané
ČESKÁ REPUBLIKA - Pohořelický kapr (CHOP).
Třída 1.8 – Ostatní produkty přílohy I Smlouvy (koření atd.)
ČESKÁ REPUBLIKA - Žatecký chmel (CHOP).

 

Více informací o českém chmelu a českém chmelařství najdete na www.czhops.cz